Chương trình Express Entry British Columbia: Yêu cầu về ngôn ngữ

Đối với Express Entry British Columbia, bạn sẽ phải đáp lại các tiêu chí ngôn ngữ tối thiểu cho một trong những chương trình nhập cư kinh tế liên bang.

Bạn phải đáp ứng các yêu cầu về ngôn ngữ tối thiểu cho chương trình liên bang mà bạn đủ điều kiện và cung cấp kết quả kiểm tra ngôn ngữ từ một cơ sở kiểm tra ngôn ngữ do IRCC chỉ định. Các bài kiểm tra ngôn ngữ được chấp nhận bao gồm:

– International English Language Testing System (IELTS) General Training

– Canadian English Language Proficiency Index Program (CELPIP-General)

– Test d’évaluation de français (TEF) Kết quả kiểm tra có hiệu lực 2 năm từ ngày thông báo kết quả. Kết quả kiểm tra phải có hiệu lực tại thời điểm đăng ký và nộp hồ sơ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *