Đánh giá hồ sơ chương trình đề cử tỉnh bang BC diện tay nghề và Express Entry BC

BC PNP có thể phê duyệt hồ sơ sau khi xem xét nội dung sau đây, giúp bạn đáp ứng yêu cầu trong phần 2 và phần 3 của hướng dẫn này.

– Sự nhập cư của đương đơn có lợi cho sự phát triển kinh tế của British Columbia

– Mục đích và khả năng của đương đơn trong việc định cư lâu dài tại British Columbia

– Trình độ ngôn ngữ của đương đơn

– Sự nhập cư của đương đơn ảnh hưởng xấu đến:

+ Giải quyết tranh chấp lao động hoặc việc làm của người liên quan đến tranh chấp lao động

+ Cơ hội việc làm hoặc đào tạo cho người British Columbia

– Thông tin được cung cấp liên quan đến hồ sơ có chính xác, đầy đủ và đáng tin cậy không.

Yêu cầu xem xét lại

Nếu BC PNP từ chối hồ sơ (ví dụ: từ chối theo mục 4(1)(b) của đạo luật), người đó có quyền yêu cầu xem xét lại quyết định này. Tất cả các yêu cầu cho một đánh giá của một quyết định phải được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày quyết định nếu đương đơn là cư dân Canada, hoặc 60 ngày kể từ ngày thông báo quyết định nếu đương đơn không phải là cư dân ở Canada.

Đối với mục đích yêu cầu xem xét lại, cư dân Canada được xác định bởi địa chỉ cư trú của đương đơn ghi trên mẫu yêu cầu.

Một đăng ký hoặc hồ sơ mới cho BC PNP có thể không được nộp cho đến khi yêu cầu em xét lại của bạn được rút lại hoặc giải quyết cách khác.

Một người có sự chấp thuận bị hủy bỏ theo mục 6 của đạo luật không có quyền có yêu cầu xem xét lại quyết định đó bởi PNP BC theo quy trình xem xét nội bộ được nêu trong phần 7 của Đạo luật.

Yêu cầu xem xét lại hoàn chỉnh phải:

– Bằng văn bản và nộp hồ sơ thông qua BC PNP Online

– Xác định các căn cứ cho yêu cầu

– Cung cấp thông tin BC PNP yêu cầu

– Trả $200 phí không hoàn lại

Mục đích của việc đánh giá lại là để xác định xem quyết định ban đầu có dựa trên quy trình công bằng hay không, và nằm trong phạm vi quyết định dựa trên những bằng chứng hợp lý trước khi đưa ra quyết định dựa trên các tiêu chí của chương trình tại thời điểm phán quyết.

Một lần đánh giá lại không phải là một cơ hội để gửi bằng chứng mới hoặc tái tranh luận các bằng chứng đã nộp trong hồ sơ của bạn. Không hài lòng với quyết định cuối cùng hoặc một phần của quyết định là không đủ cơ sở để thay đổi hoặc đảo ngược một quyết định.

Thông tin quan trọng cho những người chọn gửi yêu cầu xem xét lại

– Chỉ có đương đơn có tên trong thông báo mới có thể yêu cầu đánh giá lại.

– Đương đơn chỉ có thể nộp 1 yêu cầu xem xét lại quyết định của BC PNP (tức là không phải quyết định do IRCC cấp). Quy trình tái xem xét được giới hạn bởi sự từ chối đề cử diện tay nghề.

– Địa chỉ cư trú được cung cấp trong biểu mẫu đề nghị tái đánh giá là địa chỉ cư trú hiện tại của đương đơn. Biểu mẫu liệt kê địa chỉ của người đại diện được ủy quyền sẽ được coi là không đầy đủ và sẽ không được xử lý.

– Đương đơn có trách nhiệm diễn giải các quyết định không hợp lý hoặc không công bằng. Việc đánh giá lại sẽ dựa trên thông tin được cung cấp bởi đương đơn.

– Việc tái đánh giá sẽ được tiến hành trên cơ sở các tiêu chí chương trình và bằng chứng tại thời điểm mà hồ sơ bị từ chối.

– Bạn sẽ nhận được email xác nhận yêu cầu của mình .

Quyết định tái xem xét

Ngay sau khi nhận được yêu cầu tái đánh giá, BC PNP phải:

– Xác nhận quyết định ban đầu

– Đánh giá lại hồ sơ dựa trên các yêu cầu xem xét

Tái xem xét quyết định là quyết định cuối cùng theo các đạo luật và quy định. Các yêu cầu được gửi ngoài thời hạn 30 hoặc 60 ngày, không .được chấp nhận.

Rút hồ sơ

Phí nộp hồ sơ sẽ chỉ được hoàn lại nếu bạn rút hồ sơ trước khi BC PNP BC bắt đầu đánh giá. Bạn có thể liên hệ với BC PNP bằng cách gửi email đến PNPinfo@gov.bc.ca để rút đơn đăng ký và tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện để được hoàn tiền hay không. Vui lòng cung cấp tên đầy đủ, ngày sinh và số thứ tự đơn đăng ký BC PNP của bạn trong email. Yêu cầu rút tiền được gửi trực tiếp hoặc qua thư thoại sẽ không được chấp nhận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *