Lời mời nộp hồ sơ đối với chương trình đề cử tỉnh bang BC diện tay nghề và Express Entry BC

Đăng ký của bạn được coi là thành công một khi bạn nhận được email xác nhận đăng ký bao gồm số đăng ký BC PNP của bạn. Nếu bạn không nhận được email này trong vòng 24 giờ, vui lòng tham khảo Hướng dẫn kỹ thuật BC PNP diện tay nghề và Express Entry BC để có thêm thông tin chi tiết.

Sau khi gửi hoàn tất đăng ký, hồ sơ của bạn được đưa vào danh sách lựa chọn và sẽ được xếp hạng cùng những người đăng ký khác trong diện nhập cư mà bạn đã chọn.

Định kỳ, BC PNP BC sẽ mời những người đăng ký có điểm số cao nhất từ mỗi diện nhập cư theo hệ thống đăng ký diện tay nghề

Lời mời nộp hồ sơ

Định kỳ, BC PNP BC sẽ mời những người đăng ký từ mỗi diện nhập cư để nộp hồ sơ. Số lượng và tần suất lời mời nộp hồ sơ dựa trên sự phân bổ những đề cử và quy mô xử lý quy trình của BC PNP.

Những người đăng ký nhận được lời mời nộp hồ sơ có tối đa 30 ngày, từ ngày nhận được lời mời đến hoàn thiện việc nộp hồ sơ thông qua hệ thống BC PNP Online.

Nếu bạn được mời nộp hồ sơ, đăng ký của bạn sẽ bị xóa khỏi danh sách lựa chọn.

Nếu bạn được mời nộp hồ sơ nhưng không nộp đầy đủ trong thời hạn được chỉ định, đăng ký của bạn sẽ bị xóa danh sách lựa chọn và lời mời nộp hồ sơ của bạn sẽ bị hủy bỏ. Hồ sơ của bạn sẽ vẫn còn và bạn có thể gửi đăng ký mới bất cứ lúc nào.

Nếu được mời nộp hồ sơ và bạn chọn nút “từ chối” trên bảng hiển thị, lời mời của bạn sẽ bị từ chối. Đăng ký của bạn sẽ bị xóa danh sách lựa chọn và lời mời nộp hồ sơ của bạn sẽ bị hủy bỏ. Hồ sơ của bạn sẽ vẫn còn và bạn có thể gửi đăng ký mới bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, tái đăng ký không đảm bảo bạn sẽ được mời để nộp hồ sơ.

Một lời mời nộp hồ sơ không đảm bảo rằng hồ sơ sẽ được đề cử.

Nếu bạn nhận được lời mời nộp hồ sơ, bạn hoàn thành việc nộp, hồ sơ của bạn có thể bị từ chối nếu:

– Bạn không đáp ứng các yêu cầu về chương trình hoặc diện nhập cư liên quan được nêu trong hướng dẫn này.

– Thông tin đăng ký của bạn thay đổi mà tổng số điểm đăng ký của bạn đã giảm xuống thấp hơn số điểm công bố vào thời điểm bạn được mời nộp hồ sơ.

Nếu thông tin trong hồ sơ bạn nộp khác với thông tin đăng ký của bạn, dẫn đến tổng số điểm bị giảm và thấp hơn số điểm công bố tại thời điểm bạn được mời nộp hồ sơ, bạn nên rút hồ sơ và gửi đăng ký mới với thông tin chính xác. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng hồ sơ hiện tại của bạn. Nếu bạn tiến hành nộp hồ sơ, hồ sơ của bạn sẽ bị từ chối.

Nếu thông tin trong hồ sơ bạn nộp khác với thông tin đăng ký của bạn nhưng không làm giảm tổng số điểm đăng ký của bạn thấp hơn số điểm công bố tại thời điểm bạn được mời nộp hồ sơ hoặc sẽ làm tăng tổng số điểm đăng ký của bạn, bạn có thể chọn giữ đăng ký ban đầu của bạn và tiến hành nộp đơn.

Xin lưu ý rằng thông tin trong đăng ký của bạn sẽ bị khóa sau khi bạn gửi đăng ký. BC PNP sẽ không chỉnh sửa thông tin trong đăng ký của bạn và sẽ không thay đổi diện nhập cư mà bạn đã đăng ký. Nếu bạn tiến hành nộp hồ sơ và không đáp ứng các yêu cầu của diện nhập cư mà bạn đã đăng ký, hồ sơ của bạn sẽ bị từ chối.

Xin lưu ý rằng thông tin trong đăng ký của bạn đã bị khóa khi bạn gửi đăng ký của bạn. PNP BC sẽ không thực hiện chỉnh sửa thông tin trong đăng ký của bạn, và sẽ không thay đổi danh mục mà bạn đã đăng ký. Nếu bạn chuyên nghiệpceed với một ứng dụng và không đạt các yêu cầu của các loại theo đó bạn đăng ký, ứng dụng của bạn sẽ bị từ chối.

Phí nộp hồ sơ sẽ chỉ được hoàn lại nếu bạn rút hồ sơ trước khi BC PNP bắt đầu đánh giá nó. Bạn có thể liên hệ với PNP BC bằng văn bản bằng cách gửi email đến PNPinfo@gov.bc.ca  để rút đơn đăng ký của bạn và tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện được hoàn lại tiền hay không. Xin vui lòng cung cấp tên đầy đủ của bạn, ngày sinh của bạn, và ycủa chúng tôi BC PNP ứng dụng số tập tin trong yêu cầu email của bạn. Yêu cầu rút tiền gửi trong người hoặc qua thư thoại sẽ không được chấp nhận.

Để biết cách hoàn thành đăng ký, bao gồm cả danh mục tài liệu yêu cầu, vui lòng xem các Hướng dẫn kỹ thuật BC PNP diện tay nghề và Express Entry BC.

Nếu không được mời để nộp hồ sơ.

Đăng ký vào hệ thống đăng ký nhập cư diện tay nghề không phải là nộp hồ sơ diện tay nghề và không đảm bảo rằng bạn sẽ được mời để nộp hồ sơ. BC PNP chỉ mời những người đăng ký có số điểm cao nhất từ danh sách lựa chọn.

Nếu bạn không nhận được lời mời nộp hồ sơ trong vòng 12 tháng sau khi đăng ký, đăng ký của bạn sẽ bị loại khỏi danh sách lựa chọn.

Bạn muốn cải thiện điểm số của mình và đăng ký lại một lần nữa. Ví dụ, bạn có thể cố gắng cải thiện điểm số ngôn ngữ của bạn hoặc tích lũy học vấn cao hơn. Bạn phải đáp ứng các yêu cầu về chương trình và yêu cầu diện nhập cư tối thiểu và không có bảo đảm rằng bạn sẽ nhận được lời mời nộp hồ sơ.

Công bố kết quả

Để biết thông tin về lời mời nộp hồ sơ bao gồm ngày, số lượng lời mời đã và điểm số tối thiểu, vui lòng tham khảo website Lời mời nộp hồ sơ.

Nộp hồ sơ và quyết định đề cử

Nếu bạn nhận được lời mời nộp hồ sơ, bạn sẽ có tối đa 30 ngày từ ngày nhận được lời mời để gửi hồ sơ hoàn chỉnh qua hệ thống BC PNP Online. Một khi bạn đã gửi hồ sơ hoàn chỉnh và trả lệ phí $700, BC PNP sẽ đánh gi hồ sơ của bạn theo tiêu chí chương trình và diệ nhập cư cụ thể.

Xin lưu ý rằng tuổi của trẻ em phụ thuộc (nếu có) bị khóa trong theo yêu cầu di trú liên bang tại thời điểm nộp hồ sơ cho BC PNP. Để biết thêm thông tin yêu cầu của liên bang về độ tuổi của trẻ em phụ thuộc, xin vui lòng xem website của IRCC.

Nếu hồ sơ của bạn được chấp thuận, bạn sẽ nhận được một đề cử để nộp hồ sơ cho IRCC để trở thành thường trú nhân.

Nếu bạn được đề cử để trở thành thường trú nhân bởi BC PNP, bạn có 6 kể từ ngày trên xác nhận trên đề cử để nộp hồ sơ cho IRCC để xin thị thực cho thường trú nhân. IRCC là cơ quan cuối cùng đánh giá và xác định xem bạn sẽ được cấp thị thực thường trú.

Bạn phải duy trì các điều kiện của đề cử tỉnh bang khi bạn đang chờ một quyết định về hồ sơ thường trú của bạn.

Nếu được đề cử, bạn có thể đủ điều kiện để nhận giấy phép làm việc để nộp hồ sơ cho IRCC để lấy hoặc gia hạn giấy phép làm việc để bắt đầu hoặc tiếp tục làm việc tại B.C. cho chủ lao động hiện tại trong khi chờ quyết định về hồ sơ thường trú của mình.

Các BC PNP sẽ chỉ gia hạn đề cử nếu bạn có thể chứng minh rằng bạn đã nộp đơn xin thường trú cho IRCC trong giấy xác nhận đề cử trước ngày hết hạn đề cử, hoặc trong các tình tiết giảm nhẹ khác trên cơ sở từng trường hợp. Xin vui lòng xem thông báo cho BC PNP về sự thay đổi sau khi được để cử để có thêm thông tin.

Nếu IRCC chấp thuận hồ sơ thường trú của bạn, bạn sẽ được cung cấp một thị thực thường trú mà sẽ cho phép bạn trở thành một thường trú nhân của Canada.

Nếu hồ sơ Express Entry của bạn hết hạn sau khi được đề cử nhưng trước khi IRCC mời nộp hồ sơ, bạn phải tạo hồ sơ Express Entry mới và thông báo cho BC PNP. Trong trường hợp này, BC PNP có thể phát hành lại đề cử cho bạn.

Một khi bạn trở thành thường trú nhân hoặc khi đơn xin thường trú đã bị từ chối bởi IRCC, BC PNP sẽ xem xét đóng hồ sơ và không có sự tiếp tục hỗ trợ nào được cung cấp.

Nếu bạn đã chấp nhận lời mời làm việc từ một công ty mới, bạn phải thông báo cho BC PNP. BC PNP sẽ xem xét các thông tin để xác định xem hồ sơ của bạn tiếp tục đáp ứng yêu cầu chương trình và diện nhập cư hay không. Xin vui lòng xem thông báo cho BC PNP về sự thay đổi sau khi được để cử để có thêm thông tin.

Từ chối chấp nhận việc nộp hồ sơ

BC PNP có thể từ chối chấp nhận việc nộp hồ sơ nếu:

– Một lời mời nộp hồ sơ không áp dụng đúng người.

– Đương đơn có một người đại diện không đáp ứng các yêu cầu theo quy định, như được mô tả trong phần 4 của quy định về chương trình nhập cư tỉnh bang.

– Đương đơn từng bị hủy hồ sơ được chấp nhận trước đó bởi BC PNP.

– Đương đơn, trong 2 năm trước ngày nộp hồ sơ, đã khai sai thông tin trong lần nộp hồ sơ trước đó bị phát hiện bởi BC PNP.

– Đương đơn có hồ sơ hoặc đăng ký đang hoạt động khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *