Trình độ cơ bản đầu tiên

Trình độ cơ bản phát triển

Trình độ cơ bản đầy đủ

Trình độ cơ bản trôi chảy

Trình độ trung cấp đầu tiên

Trình độ trung cấp phát triển

Trình độ trung cấp đầy đủ

Trình độ trung cấp trôi chảy

Trình độ thông thạo đầu tiên

Trình độ thông thạo phát triển

Trình độ thông thạo đầy đủ

Trình độ thông thạo trôi chảy