Để định cư và có cuộc sống thành công, công dân và thường trú nhân phải hiểu biết cách thức hoạt động hệ thống thuế tại Canada, các tỉnh bang và vùng lãnh thổ nơi họ sinh sống.

Thuế tại Canada

Canada là một quốc gia liên bang, thuế tại Canada là trách nhiệm chung giữa chính phủ liên bang và chính quyền các tỉnh bang và lãnh thổ khác nhau. Các tỉnh bang và vùng lãnh thổ của Canada cũng như chính phủ liên bang có cơ sở để đánh thuế dựa trên thu nhập cá nhân, thu thuế tiêu dùng và sự giàu có…

Thuế liên bang tại Canada được thu bởi Cơ quan Thuế vụ Canada (CRA). Theo thỏa thuận giữa chính phủ liên bang và các tỉnh bang, Cơ quan Thuế vụ Canada có trách nhiệm thu thuế và nộp lại cho các tỉnh bang:

 • Thuế thu nhập cá nhân của các tỉnh bang, ngoại trừ Quebec, thực hiện thông qua hệ thống khai thuế thống nhất.
 • Thuế doanh nghiệp của các tỉnh bang, ngoại trừ Quebec và Alberta.
 • Thuế giá trị gia tăng phối hợp (HST) và thuế suất hàng hóa và dịch vụ (GST) của liên bang đối với các tỉnh bang có áp dụng.

Cơ quan thuế vụ Quebec đánh thuế suất hàng hóa và dịch vụ (GST) trên danh nghĩa của chính phủ liên bang và gửi lại cho chính phủ liên bang.

Thuế thu nhập cá nhân tại Canada

Cả chính phủ liên bang và chính quyền các tỉnh bang và vùng lãnh thổ đều đánh thuế thu nhập cá nhân.

Chính phủ liên bang tính phần lớn thuế thu nhập cá nhân, với chính quyền các tỉnh bang và vùng lãnh thổ, tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân sẽ thấp hơn, ngoại trừ tỉnh bang Quebec.

Thuế thu nhập tại Canada thường theo bậc lũy tiến, người có thu nhập cao phải trả tỷ lệ % trên thu nhập cao hơn so với những người có thu nhập thấp.

Khi nguồn gốc thu nhập dưới dạng lãi vốn, chỉ một nửa số tiền lãi bị đánh thuế thu nhập cá nhân, một nửa còn lại sẽ không bị đánh thuế.

Thuế suất liên bang
Thu nhập chịu thuế Thuế suất thu nhập cá nhân
$45.916 thu nhập đầu tiên 15%
CỘNG THÊM
$45.915 thu nhập chịu thuế tiếp theo (phần thu nhập chịu thuế trong khoản $45.916 - $91.831) 20,5%
CỘNG THÊM
$50.522 thu nhập chịu thuế tiếp theo (phần thu nhập chịu thuế trong khoản $91.831 - $142.353 ) 26%
CỘNG THÊM
$60.447 thu nhập chịu thuế tiếp theo (phần thu nhập chịu thuế trong khoản $142,353 - $202.800) 29%
CỘNG THÊM
Tất cả thu nhập chịu thuế từ $202.800 trở lên. 33%

* Thu nhập chịu thuế thường được mô tả là thu nhập gộp hoặc tổng thu nhập được điều chỉnh trừ đi các khoản khấu trừ, miễn trừ hoặc các điều chỉnh khác hợp lệ trong kỳ tính thuế năm đó.

Thuế suất tỉnh bang hoặc vùng lãnh thổ
Tỉnh bang/ Vùng lãnh thổ Thuế suất thuế thu nhập
Alberta
 • 10% trên $126.625 thu nhập chịu thuế đầu tiên.
 • 12% trên $ 25.325 tiếp theo.
 • 13% trên $ 50.650 tiếp theo.
 • 14% trên $ 101.300 tiếp theo.
 • 15% trên số tiền từ $303.900 trở lên.
British Columbia
 • 5,06% trên $ 38.898 thu nhập chịu thuế đầu tiên.
 • 7,7% trên $ 38.899 tiếp theo.
 • 10,5% trên $ 11.523 tiếp theo.
 • 12,29% trên $ 19.140 tiếp theo.
 • 14,7% trên $ 45.458 tiếp theo.
 • 16,8% trên số tiền từ $153.918 trở lên.
Manitoba
 • 10,8% trên $31.465 thu nhập chịu thuế đầu tiên.
 • 12,75% trên $36.540 tiếp theo.
 • 17,4% trên số tiền từ $68,005 trở lên.
New Brunswick
 • 9,68% trên $41.059 thu nhập chịu thuế đầu tiên.
 • 14,82% trên $41.060 tiếp theo.
 • 16,52% trên $51.388 tiếp theo.
 • 17,84% trên $18.593 tiếp theo.
 • 20,3% trên số tiền từ $152.100 trở lên.
Newfoundland and Labrador
 • 8,7% trên $35.851 thu nhập chịu thuế đầu tiên.
 • 14,5% trên $35.850 tiếp theo.
 • 15,8% trên $56.309 tiếp theo.
 • 17,3% trên $56.309 tiếp theo.
 • 18,3% trên số tiền từ $179.214 trở lên.
Northwest Territories
 • 5,9% trên $41.585 thu nhập chịu thuế đầu tiên.
 • 8,6% trên $41.587 tiếp theo.
 • 12,2% trên $52.047 tiếp theo.
 • 14,05% trên số tiền từ $135.219 trở lên.
Nova Scotia
 • 8,79% trên $29.590 thu nhập chịu thuế đầu tiên.
 • 14,95% trên $29.590 tiếp theo.
 • 16,67% trên $33.820 tiếp theo.
 • 17,5% trên $57.000 tiếp theo.
 • 21% trên số tiền từ $150.000 trở lên.
Nunavut
 • 4% trên $43.780 thu nhập chịu thuế đầu tiên.
 • 7% trên $43.780 tiếp theo.
 • 9% trên $ 54.793 tiếp theo.
 • 11,5% trên số tiền từ $142.353 trở lên.
Ontario
 • 5,05% trên $42.201 thu nhập chịu thuế đầu tiên.
 • 9,15% trên $42.203 tiếp theo.
 • 11,16% trên $65.596 tiếp theo.
 • 12,16% trên $0.000 tiếp theo.
 • 13,16% trên số tiền từ $220.000 trở lên.
Prince Edward Island
 • 9,8% trên $31.984 thu nhập chịu thuế đầu tiên.
 • 13,8% trên $31.985 tiếp theo.
 • 16,7% trên số tiền từ $63.969 trở lên.
Quebec
 • 16% trên $42.390 thu nhập chịu thuế đầu tiên.
 • 20% trên $42.390 tiếp theo.
 • 24% trên $18.370 tiếp theo.
 • 25,75% trên số tiền từ $103.150 trở lên.
Saskatchewan
 • 11% trên $45.225 thu nhập chịu thuế đầu tiên.
 • 13% trên $83.989 tiếp theo.
 • 15% trên số tiền từ $129.214 trở lên.
Yukon
 • 6,4% trên $45.916 thu nhập chịu thuế đầu tiên.
 • 9% trên $45.915 tiếp theo.
 • 10,9% trên $50.522 tiếp theo.
 • 12,8% trên $357.647 tiếp theo.
 • 15% trên số tiền từ $500.000 trở lên.

Các số liệu trên có thể thay đổi.

Thuế tiền lương tại Canada

Chủ lao động Canada được yêu cầu nộp các loại thuế khác nhau cho các khu vực pháp lý khác nhau mà họ hoạt động. Các loại thuế bao gồm:

Quyền hạn Kiểu
Liên bang
 • Kế hoạch hưu trí.
 • Bảo hiểm việc làm.
Ontario
 • Thuế sức khỏe của chủ lao động.
Quebec
 • Kế hoạch hưu trí.
 • Quỹ dịch vụ y tế.
 • Bảo hiểm cho cha mẹ.
 • Định mức công việc.
 • Quỹ phát triển kỹ năng lao động.
 • Thuế đền bù.
Các tỉnh bang và vùng lãnh thổ
 • Phí bảo hiểm.

Các số liệu trên có thể thay đổi.

Thuế doanh nghiệp tại Canada

Các doanh nghiệp phải đóng thuế dựa trên thu nhập, lợi nhuận và vốn. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải được đóng trước khi chia cổ tức. Một khoản tín dụng thuế được cung cấp cho các cá nhân nhận cổ tức vì các khoản thuế này phải được đóng bởi các doanh nghiệp.

Thuế doanh nghiệp được thu ở cấp liên bang và cả cấp tỉnh bang và vùng lãnh thổ. Hơn nữa, thuế doanh nghiệp được thu ở các mức khác nhau tùy thuộc vào quy mô và loại hình kinh doanh. Ví dụ, tại Alberta, thuế thu nhập doanh nghiệp liên bang và tỉnh bang cộng lại vào khoảng 25% đối với các doanh nghiệp nói chung và khoảng 14% đối với các doanh nghiệp nhỏ.

Thuế doanh nghiệp của Canada được xem là khá cạnh tranh trên trường quốc tế và thân thiện với các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp ở Canada thường phải trả mức thuế doanh nghiệp thấp hơn so với các doanh nghiệp hoạt động tại Hoa Kỳ.

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp liên bang ở Canada

M&P = Sản xuất và chế biến.

CCPC = Công ty tư nhân được kiểm soát bởi người Canada.

Loại hình kinh doanh 2014 2015 2016
Chung / M&P / Đầu tư 15% 15% 15%
Doanh nghiệp nhỏ 11% 11% 10,5%
Đầu tư - CCPC 34,67% 34,67% 34,67%
Thuế suất thuế doanh nghiệp cấp tỉnh / lãnh thổ

Các giới hạn liên quan đến các khoản khấu trừ thuế thu nhập dành cho các doanh nghiệp khi họ nộp thuế doanh nghiệp tại Canada. Giới hạn này chính là số tiền được đặt ra bao gồm số tiền khấu trừ đối với doanh nghiệp nhỏ (SBD) mà một công ty Canada có thể nhận được.

Tỉnh bang/ Vùng lãnh thổ

Loại hình kinh doanh

2014

2015

2016

Giới hạn

Alberta

Chung / M&P / Đầu tư

10%

10/12%

12%

 

Doanh nghiệp nhỏ

3%

3%

3%

$500.000

British Columbia

Chung / M&P / Đầu tư

11%

11%

11%

 

Doanh nghiệp nhỏ

2,5%

2,5%

2,5%

$500.000

Manitoba

Chung / M&P / Đầu tư

12%

12%

12%

 

Doanh nghiệp nhỏ

0

0

0

$425.000

New Brunswick

Chung / M&P / Đầu tư

12%

12%

12%

 

Doanh nghiệp nhỏ

4,5%

4%

4%

$500.000

Newfoundland and Labrador

Tổng hợp/ Đầu tư

14%

14%

14%

 

M&P

5%

5%

5%

 

Doanh nghiệp nhỏ

3/4%

3%

3%

$500.000

Northwest Territories

Chung / M&P / Đầu tư

11,5%

11,5%

11,5%

 

Doanh nghiệp nhỏ

4%

4%

4%

$500.000

Nova Scotia

Chung / M & P / Đầu tư

16%

16%

16%

 

Doanh nghiệp nhỏ

3%

3%

3%

$350.000

Nunavut

Chung / M&P / Đầu tư

12%

12%

12%

 

Doanh nghiệp nhỏ

4%

4%

4%

$500.000

Ontario

Tổng hợp / Đầu tư

11,5%

11,5%

11,5%

 

M&P

10%

10%

10%

 

Doanh nghiệp nhỏ

4,5%

4,5%

4,5%

$500.000

Prince Edward Island

Chung / M&P / Đầu tư

16%

16%

16%

 

Doanh nghiệp nhỏ

4,5%

4,5%

4,5%

$500.000

Quebec

Chung / Đầu tư /  &P

11,9%

11,9%

11,9%

 

Doanh nghiệp nhỏ (không M&P)

8%

8%

8%

$500.000

Từ năm 2017 đến 2020, mức thuế chung dành cho doanh nghiệp tại Quebec sẽ giảm dần 0,4%. Việc giảm lãi suất sẽ có hiệu lực vào ngày 1/1 của mỗi năm. Thuế suất chung của doanh nghiệp sẽ được giảm từ mức hiện tại là 11,9% xuống còn 11,8% trong năm 2017, 11,7% vào năm 2018, 11,6% vào năm 2019 và cuối cùng là 11,5% vào năm 2020.

Saskatchewan

Tổng hợp / Đầu tư

12%

12%

12%

 

M&P

10%

10%

10%

 

Doanh nghiệp nhỏ

2%

2%

2%

$500.000

Yukon

Tổng hợp / Đầu tư

15%

15%

15%

 

M&P

2,5%

2,5%

2,5%

 

Doanh nghiệp nhỏ

3/4%

3%

3%

$500.000

Các số liệu trên có thể thay đổi.

Thuế tiêu thụ tại Canada

Chính phủ liên bang đánh thuế giá trị gia tăng 5%, được gọi là Thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) và tại 5 tỉnh bang, thuế này gọi là Thuế tiêu thụ hài hòa (HST). HST là sự kết hợp giữa thuế GST và thuế bán hàng cấp tỉnh bang (PST).

Các tỉnh bang British Columbia, Saskatchewan và Manitoba đánh thuế bán lẻ.  Quebec đánh thuế giá trị gia tăng được gọi là Thuế Bán hàng Quebec. Alberta và các vùng lãnh thổ như Nunavut, Yukon và Northwest Territories không đánh thuế doanh thu.

Đối với nhiều người mới đến Canada, phương thức áp dụng thuế tiêu thụ hoặc thuế bán hàng tại điểm bán có thể gây nhầm lẫn. Ví dụ, một cá nhân có thể vào một cửa hàng bán lẻ ở Ontario và muốn mua một mặt hàng có giá $10,00. Khi anh ấy hoặc cô ấy trả tiền cho món hàng, tổng hóa đơn sau khi đã thêm thuế sẽ là $11,30, đây là tổng số tiền mà người đó phải trả cho món hàng.

Thuế suất thuế bán hàng hiện hành
Tỉnh bang/ Vùng lãnh thổ HST GST PST Tổng
Alberta   5%   5%
British Columbia   5% 7% 12%
Manitoba   5% 8% 13%
New Brunswick 15%     15%
Newfoundland and Labrador 15%     15%
Northwest Territorie   5%   5%
Nova Scotia 15%     15%
Nunavut   5%   5%
Ontario 13%     13%
Prince Edward Island 15%     15%
Quebec   5% 9,975% 14,975%
Saskatchewan   5% 5% 10%
Yukon   5%   5%

Các số liệu trên có thể thay đổi.

Thuế tiêu thụ đặc biệt tại Canada

Thuế tiêu thụ đặc biệt là thuế áp dụng đối với việc bán hoặc sản xuất để bán những loại hàng hóa cụ thể mà ở đó yêu cầu phải có giấy phép cho các hoạt động sản xuất và mua bán cụ thể.

Cả chính phủ liên bang và tỉnhbang/ vùng lãnh thổ đều đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với một số mặt hàng như thuốc lá, xăng dầu, rượu và máy điều hòa không khí. Canada có một số mức thuế cao nhất áp dụng đối với thuốc lá và rượu trên thế giới. Người ta cho rằng giá cao hơn sẽ ngăn cản sức tiêu thụ của các mặt hàng này, được coi là làm tăng chi phí chăm sóc sức khỏe cộng đồng xuất phát từ những người sử dụng chúng.

Thuế tiêu thụ đặc biệt được coi là cả hai yếu tố ngăn chặn tiêu dùng và là phương tiện để chính phủ trả cho các chi phí công cộng bị ảnh hưởng bởi việc  tiêu thụ những hàng hóa này.