Yêu cầu đối với nhà tuyển dụng chương trình đề cử tỉnh bang BC diện tay nghề và Express Entry BC

Nhập cư diện tay nghề và Express Entry British Columbia của BC PNP phần lớn được vận hành bởi các chủ lao động và được xây dựng để giúp ngành kinh doanh B.C. thu hút và duy trì người lao động và sinh viên quốc tế để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động B.C.

Nếu bạn có sự hỗ trợ hoặc quan tâm của chủ lao động tại B.C. và đáp ứng được các tiêu chí đủ điều kiện, bạn có thể đăng ký online với BC PNP.

Trách nhiệm của chủ lao động

Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu chung cho nhà tuyển dụng được liệt kê dưới đây, chủ lao động cũng phải:

– Cấp cho người lao động một thỏa thuận công việc.

– Hoàn thành các mục của người sử dụng lao động trong đơn đăng ký

– Tông báo cho BC PNP nếu có bất kỳ thay đổi nào về tình trạng làm việc của người lao động, chẳng hạn như giáng cấp, chấm dứt hợp đồng, sa thải, kéo dài ngày nghỉ hoặc doanh nghiệp đã đóng cửa hoặc thay đổi quyền sở hữu

Yêu cầu chung cho nhà tuyển dụng

Chủ lao động của bạn phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể để hỗ trợ bạn đăng ký BC PNP.  Trách nhiệm của chủ lao động là phải chứng minh rằng những yêu cầu này được đáp ứng. Chủ lao động có thể được yêu cầu cung cấp các báo cáo tài chính hoặc tài liệu khác như là bằng chứng chứng minh các thông tin được yêu cầu.

Doanh nghiệp được thành lập có uy tín tại B.C.

Chủ lao động phải là đơn vị uy tín cấu trúc kinh doanh sau:

Doanh nghiệp hợp nhất hoặc chi nhánh

Doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn tại B.C.

Khu vực công đủ điều kiện hoặc nhà tuyển dụng phi lợi nhuận

Doanh nghiệp phải được thành lập lâu dài tại B.C., theo định nghĩa của đạo luật thuế thu nhập liên bang.

Doanh nghiệp phải hoạt động tại B.C. ít nhất một năm (hai năm nếu đăng ký dưới diện Sơ cấp và Bán chuyên nghiệp, bao gồm khu vực phát triển đông bắc của B.C.).

nhân viên toàn thời gian không xác định thời hạn

Nếu doanh nghiệp nằm trong khu vực Greater Vancouver Regional District, chủ lao động của bạn phải có ít nhất 5 nhân viên không xác định thời hạn, toàn thời gian (hoặc tương đương toàn thời gian) tại B. C.

Nếu doanh nghiệp ngoài khu vực Greater Vancouver Regional District, chủ lao động của bạn phải có ít nhất 3 nhân viên không xác định thời hạn, toàn thời gian (hoặc tương đương toàn thời gian) tại B. C.

Chỉ những cá nhân trong bảng lương của công ty được coi là nhân viên của công ty. Người sử dụng lao động có thể được yêu cầu nộp một bản tóm tắt về việc trả lương để chứng minh rằng yêu cầu này được đáp ứng.

Bạn phải thiết lập mối quan hệ giữa người lao động và chủ lao động theo Đạo luật nhân viên tiêu chuẩn. Vui lòng lưu ý mục đích của BC PNP, các nhà thầu độc lập không được xem xét là nhân viên không xác định thời hạn.

– Trong 5 năm trước khi nộp đơn của bạn và trong suốt quá trình đăng ký BC PNP, bạn và vợ/chồng hoặc người sống chung hợp pháp của bạn không được nắm giữ cổ phần sở hữu hoặc cổ phần kết hợp nhiều hơn 10% của công ty tại B.C. đã đề nghị công việc cho bạn.

1. Có vận hành và kinh doanh tốt

Chủ lao động của bạn phải vững chắc về tài chính và có lịch sử thực hành công việc và kinh doanh tốt, bao gồm cả việc tuân thủ các quy định của B.C. và liên bang về lao động, nhập cư, luật và quy định về an toàn, sức khỏe. Chủ lao động của bạn có thể được yêu cầu cung cấp báo cáo tài chính được lập bởi một kế toán viên chuyên nghiệp được chứng nhận.

Ký một tờ khai của chủ lao động

Chủ lao động của bạn phải ký mộ thỏa thuận trong biểu mẫu của thỏa thuận công việc, rằng công ty đáp ứng tất cả các yêu cầu được nêu trong Yêu cầu của Chủ lao động, đã hoạt động trong B.C. trong ít nhất 1hoặc 2 năm (nếu có) và tuân thủ quy định của B.C. và liên bang về nhập cư, y tế, luật pháp và quy định an toàn. Chữ ký đánh máy sẽ không được chấp nhận.

Người ký vào mẫu đơn thỏa thuận công việc phải là nhân viên ủy quyền hoặc chủ sở hữu của công ty, và có thẩm quyền để hỗ trợ quá trình đăng ký BC PNP của đương đơn, bao gồm yêu cầu thuê nhân viên nước ngoài. Việc không có được sự đồng ý này có thể dẫn đến việc từ chối đơn đăng ký hoặc rút đơn đề cử của ứng viên.

Đáp ứng yêu cầu tuyển dụng thị trường lao động trong nước

Chủ lao động phải chứng minh rằng những nỗ lực chân chính và trung thực trong việc tuyển dụng từ thị trường lao động địa phương và việc tuyển dụng bạn sẽ không ảnh hưởng xấu đến cơ hội việc làm hoặc phát triển cho các ứng cử viên địa phương (công dân Canada hoặc thường trú nhân).

Tùy thuộc vào việc xác minh, BC PNP có thể xem yêu cầu này được đáp ứng nếu 1 trong các điều kiện sau:

– Bạn có giấy phép làm việc hợp lệ hoặc giấy phép lao động và hiện đang làm việc toàn thời gian (trung bình 30 giờ/tuần, công việc quanh năm) cho các chủ lao động B.C. trong ngành nghề được thể hiện trong thỏa thuận công việc. Xin lưu ý rằng nếu bạn hiện đang làm việc toàn thời gian cho chủ lao động bằng một giấy phép vừa học vừa làm hoặc giấy phép học tập,  yêu cầu này sẽ chỉ được xem xét nếu bạn đã hoàn thành chương trình học của bạn  .

– Chủ lao động của bạn có thể phải cung cấp bằng chứng về nỗ lực chính đáng và trung thực để tuyển dụng từ thị trường lao động trong nước và có thể chứng minh kết quả của những nỗ lực tuyển dụng này, chẳng hạn như quảng cáo dựa trên các yêu cầu tối thiểu sau:

a. Đối với NOC 0 hoặc, tin tuyển dụng phải ít nhất 14  ngày.

Các địa điểm quảng cáo tuyển dụng được chấp nhận bao gồm:

– Phải được đăng trên website

– Website của Hiệp hội chuyên nghiệp

– Báo quốc gia, tạp chí chuyên nghiệp hoặc bản tin

Yêu cầu quảng cáo tuyển dụng trong 14 ngày có thể được miễn cho tuyển dụng giám đốc điều hành cấp cao hoặc các nhà quản lý và chuyên gia cao cấp chuyên môn cao. Trong những trường hợp này, chủ lao động của bạn phải chứng minh các hoạt động tuyển dụng có mục tiêu phù hợp với thông lệ của ngành, chẳng hạn như thành lập một nhóm tuyển dụng hoặc thuê một dịch vụ tuyển dụng nhân sự.

Đối với NOC B, tin tuyển dụng phải có ít nhất 14  ngày.

Các địa điểm quảng cáo tuyển dụng được chấp nhận bao gồm:

Các địa điểm quảng cáo tuyển dụng được chấp nhận bao gồm:

– Phải được đăng trên website

– Website của Hiệp hội chuyên nghiệp

– Báo quốc gia, tạp chí chuyên nghiệp hoặc bản tin

Để biết thêm thông tin về NOC và cách thức hoạt động, vui lòng truy cập phần này.

Kịch bản các quảng cáo trong mục a. và b. phải bao gồm:

– Tên công ty

– Tiêu đề công việc và nhiệm vụ

– Mức  lương

– Vị trí công việc (khu vực địa phương, thành phố hoặc thị trấn)

– Thông tin liên lạc

– Các yêu cầu kỹ năng cho công việc bao gồm: học vấn, bằng cấp, kinh nghiệm làm việc.

Xin lưu ý rằng trách nhiệm của chủ lao động là chứng minh rằng những nỗ lực chân chính và trung thực trong việc tuyển dụng từ thị trường lao động địa phương, và dự kiến nhà tuyển dụng sẽ chỉ chọn 1 ứng viên đủ điều kiện cho vị trí này sau khi nỗ lực tuyển dụng từ thị trường lao động địa phương.

Các nỗ lực tuyển dụng chân chính và trung thực được đánh giá dựa trên, nhưng không giới hạn

– Những nỗ lực cụ thể được thực hiện để tìm kiếm công dân Canada hay thường trú nhân cho vị trí làm việc.

– Các phương pháp và thời hạn tuyển dụng phù hợp với tiêu chuẩn và thực tế.

– Các yêu cầu trong các quảng cáo tuyển dụng phải hợp lý, đủ để một người Canada hoặc thường trú nhân đủ điều kiện cho vị trí này, không được yêu cầu có mối quan hệ và kinh nghiệm làm việc quốc tế và không được phục vụ cụ thể cho một ứng viên nào.

– Mức độ giám sát thực hiện khi xác minh trình độ của tất cả các ứng viên tiềm năng.

– Nếu chủ lao động đã sử dụng các dịch vụ của một bên thứ ba để tiến hành tuyển dụng, thì bên thứ ba đó phải đáp ứng các yêu cầu về giấy phép của tỉnh bang.

Xin lưu ý rằng các vị trí yêu cầu nhân viên làm việc với phần lớn thời gian bên ngoài B.C. không đủ điều kiện.

Một đề nghị công việc không xác định thời hạn *, việc làm toàn thời gian từ

Thỏa thuận công việc phải là một vị trí toàn thời gian (ít nhất 30 giờ/tuần, công việc suốt năm), không xác định thời hạn*. Nhân viên hợp đồng không đủ điều kiện để tham gia. Chủ lao động có trách nhiệm chứng minh thỏa thuận công việc này là thật.

*Vui lòng xem Phụ lục 1: BC PNP Tech Pilot đối với các “đề nghị công việc không xác định thời hạn”  ngoại trừ các ngành nghề công nghệ.

Mức lương thỏa thuận đáp ứng các tiêu chuẩn thị trường

Mức lương trong đề nghị công việc phải đáp mức thị trường và tương đương với mức lương trả cho người lao động có trình độ và kinh nghiệm tương đương tại B.C. và phù hợp với cấu trúc lương thưởng của chủ lao động. Để biết ví dụ về mức lương thị trường theo nghề nghiệp, vui lòng truy cập Ngân hàng việc làm (Job Bank).

BC PNP sẽ không xem xét tiền thưởng, hoa hồng, chia sẻ lợi nhuận, tiền tip, lương làm thêm giờ, phụ cấp nhà ở hoặc các khoản thanh toán tương tự khác như là một phần của tiền lương của bạn.

Để biết thêm thông tin về mức lương và điều kiện làm việc tại Canada và B.C., hãy truy cập vào WorkBC hoặc website Ngân hàng việc làm (Job Bank).

Quan trọng: Các BC PNP sẽ không đề cử một cá nhân nếu việc làm của họ ảnh hưởng đến việc giải quyết tranh chấp lao động hoặc việc làm của một người liên quan đến tranh chấp đó.

Lĩnh vực công và các nhà tuyển dụng phi lợi nhuận

BC PNP chấp nhận các đương đơn trong các lĩnh vực công và tổ phi lợi nhuận đã được thành lập lâu đời tại B.C.:

– Cơ quan chăm sóc sức khỏe cấp tỉnh và cấp khu vực

– Các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập sau trung học

– Cơ sở sau trung học phi lợi nhuận tư nhân được công nhận hoặc đăng ký bởi Cơ quan đào tạo nghề tư nhân BC.

– Các tổ chức hỗ trợ bởi Chính phủ Canada hoặc chính phủ Tỉnh bang B.C. tiến hành nghiên cứu về khoa học tự nhiên và khoa học ứng dụng, kỹ thuật, máy tính và công nghệ thông tin, hoặc y tế.

 – Tổ chức chính quyền tỉnh bang, liên bang, đô thị.

– Các nhóm phi lợi nhuận khác đã đăng ký là tổ chức từ thiện hoặc hợp nhất theo Đạo luật xã hội (RSBC 2015) hoặc đạo luật Tổng công ty Canada, phần II, 1970.

Nhà tuyển dụng không đủ điều kiện

BC PNP  sẽ không  hấp nhận các đơn đăng ký từ:

– Sử dụng lao động liên quan đến sản xuất, phân phối hoặc bán các sản phẩm khiêu dâm hoặc tình dục, cung cấp dịch vụ giải trí theo xu hướng tình dục

– Dịch vụ việc làm và các công ty tương tự, trừ khi họ thiết lập được mối quan hệ giữa chủ lao động và người đăng ký.

– Bất kỳ loại hình kinh doanh nào khác có xu hướng gây ảnh hưởng tiêu cực đến BC PNP hoặc Chính phủ British Columbia.

Xem xét khác Tùy trường hợp, BC PNP có thể xem xét đơn đăng ký mà chủ lao động không đáp ứng các yêu cầu tối thiểu, bao gồm nhưng không giới hạn, các doanh nghiệp đã đăng ký có quan hệ đối tác thường xuyên hoặc một chủ sở hữu. Tuy nhiên, để được xem xét, tại thời điểm nộp đơn, nhà tuyển dụng phải lập một kế hoạch kinh doanh hấp dẫn bằng văn bản cho BC PNP để chứng minh việc đề cử sẽ tạo ra lợi ích kinh tế đáng kể cho B.C.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *